Seminarium online „Parametry krytyczne w praktyce ratownika medycznego”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Cel kształcenia: Celem seminarium jest ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie POCT.

Czas trwania seminarium: 6 godzin dydaktycznych. Dla każdego uczestnika przewidziany jest certyfikat uczestnictwa oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego

Prowadzący: Jakub Szyller.

Badania laboratoryjne przyczyniają się w dużym stopniu do prawidłowego procedowania diagnostyki oraz leczenia. W wielu przypadkach postawienie trafnego rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego leczenia nie jest możliwe bez pobrania materiału biologicznego.

W medycynie stanów nagłych szczególnie istotny jest wybór właściwych parametrów i ich analiza w możliwie najkrótszym czasie. W trakcie akcji ratunkowej decyzje trzeba podejmować natychmiast. Biegła znajomość procedur, wskaźników i ich przedziałów referencyjnych jest wręcz nieodzowna.

W trakcie seminarium słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami, aspektami prawnymi i rolą badań laboratoryjnych POCT w medycynie stanów nagłych. Odnajdą tu odpowiedzi na pytania: „Na co należy zwracać uwagę przy pobieraniu krwi włośniczkowej, żylnej oraz tętniczej, jak przygotować się do pobierania próbek z linii naczyniowej/cewnika donaczyniowego?”. Wszystko to zostanie omówione w obszernym bloku warsztatowym poświęconym prawidłowemu pozyskiwaniu materiału do badań. Ważnym elementem będzie również przedstawienie najczęstszych błędów w trakcie tej procedury.

Prowadzący poruszy ponadto specyfikę poszczególnych parametrów krytycznych jak glukoza, hemoglobina, bilirubina, jonogram, kreatynina, gazometria, oksymetria, saturacja, frakcje hemoglobin, mleczany itp. Kluczowym elementem seminarium będzie część praktyczna poświęcona samodzielnej interpretacji wyników oraz dyskusja.

Dzięki udziałowi w proponowanych jednostkach szkoleniowych zyskają Państwo obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu techniki POCT, która coraz częściej wchodzi w zakres medycznych czynności ratunkowych i obowiązków ratownika medycznego. Podniesienie kompetencji w taki istotnym zakresie przyczyni się do wzrostu jakości wykonywanej pracy oraz umożliwi udzielanie pewnej i profesjonalnej pomocy w wielu nagłych sytuacjach.

Program

Program seminarium „Parametry krytyczne w praktyce ratownika medycznego” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewózkiego ds. medycyny ratunkowej.

 1. Podstawowe pojęcia i rola badań laboratoryjnych „point of care testing” (POCT) w medycynie stanów nagłych
  a) parametry krytyczne, wartości krytyczne i stan krytyczny
  b) badania i sprzęt POCT w Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM), Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), oddziałach intensywnej terapii (OIT)
  c) rola badań POCT
 2. Aspekty prawne i organizacyjne wykonywania badań POCT przez ratownika medycznego
  a) badania POCT w ZRM, SOR, OIT i w pozostałych oddziałach szpitalnych
 3. Pobieranie materiału do badań i błędy przedlaboratoryjne
  a) krew włośniczkowa i włośniczkowa arterializowana
  b) krew żylna
  c) krew tętnicza
  d) pobieranie próbek z linii naczyniowej/cewnika donaczyniowego

Program cd.

 1. Parametry krytyczne, interpretacja wyników, rola w diagnostyce i leczeniu pacjentów
  a) glukoza
  b) hemoglobina
  c) bilirubina
  d) kreatynina
  e) jonogram (Na+, K+, Cl-)
  f) parametry równowagi kwasowo-zasadowej (RKZ), oksymetria, saturacja, frakcje hemoglobin (FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb)
  g) mleczany
  h) troponiny sercowe (cTnl i cTnT)
  i) D-dimer
  j) białko C-reaktywne (CRP)
 2. Przykłady, samodzielna interpretacja wyników, dyskusja

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 15:00.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Parametry krytyczne w praktyce ratownika medycznego” prowadzi ratownik medyczny z ponad 5 letnim stażem w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych a także będący diagnostą laboratoryjnym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 6h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Parametry krytyczne w praktyce ratownika medycznego” uczestnik zdobywa 6 punktów edukacyjnych. Po zakończeniu seminarium uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego.