Seminarium online „Prawo w ratownictwie medycznym”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Cel kształcenia: podniesienie poziomu wiedzy prawnej ratowników na temat obowiązujących przepisów w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Czas trwania seminarium: 7 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, a w przypadku ratowników medycznych dodatkowo 7 punktów edukacyjnych

W trakcie seminarium omówione zostaną zagadnienia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Prowadzący przedstawi w czytelny i zrozumiały sposób ramy prawne, w których funkcjonuje zawód ratownika medycznego – pozwalają one uniknąć poważnych konsekwencji związanych z odpowiedzialnością cywilną.

Ponadto słuchacze zapoznają się z definicją sytuacji trudnych, z regułami stosowania przymusu bezpośredniego, a także ugruntują wiedzę dotyczącą karty praw pacjenta. Skrupulatnie zaplanowany proces edukacyjny ma na celu podniesienie komfortu oraz poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zawodowej – pewność co do prawidłowości działań to szybsze podejmowanie trafnych decyzji oraz mniejszy poziom stresu.

Seminarium zostało atrakcyjnie przygotowane pod kątem rozmaitych form edukacyjnych, jakimi są: wykład, burza mózgów, case study, dyskusja, symulacje, metody multimedialne, praca z podstawami prawnymi oraz ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończy się testem nabytej wiedzy oraz certyfikatem.

Jeśli chcieliby Państwo:

 • w rzetelny i ciekawy sposób zwiększyć swoją świadomość w zakresie prawa regulującego zawód ratownika medycznego,
 • być przygotowani na trudne i nietypowe sytuacje zawodowe oraz poznać zasady postępowania z osobami nieprzytomnymi, nieletnimi lub ubezwłasnowolnionymi,
 • zyskać znaczący wzrost świadomości prawnej oraz solidny fundament do dalszego rozwoju zawodowego,

niniejsza propozycja edukacyjna nie zawiedzie Państwa oczekiwań. Zapraszamy!

Program

Program seminarium „Prawo w ratownictwie medycznym” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej.

 1. Karta praw pacjenta
  – Lokalizacja w prawie Polskim karty praw pacjenta
  – Instytucje broniące praw pacjenta
  – Fundamentalne prawa każdego pacjenta
  – Pacjent w znaczeniu prawa
  – Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw
 2. Zgoda pacjenta na wykonywanie świadczeń
  – Ustawa o PRM z dn. 8 września 2006 r.
  – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  – Substancje psychoaktywne wpływające na świadomość pacjenta
  – Pacjent nieprzytomny, w stanie zagrożenia życia
  – Pacjent nieletni, ubezwłasnowolniony,
  – Instytucja opiekuna prawnego i faktycznego
 3. Przymus bezpośredni
  – Lokalizacja w prawie
  – Możliwości zastosowania
  – Formy przymusu bezpośredniego
  – Przymus bezpośredni, a obywatelskie zatrzymanie
  – Dokumentacja z zastosowania przymusu bezpośredniegoSzkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Prawo w ratownictwie medycznym” prowadzi ratownik medyczny z ponad 5 letnim stażem w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych będącym specjalistą w zakresie aspektów prawnych w ratownictwie medycznym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 7h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Prawo w ratownictwie medycznym” uczestnik zdobywa 7 punktów edukacyjnych. Po zakończeniu seminarium uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego.