Seminarium online „Resuscytacja noworodka wg ERC NLS 2021”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Cel kształcenia: Celem seminarium jest zdobycie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej postępowania ratowniczego w przypadku noworodka oraz szybkie reagowanie w stanach nagłych.

Czas trwania seminarium: 5 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, a w przypadku ratowników medycznych dodatkowo 5 punktów edukacyjnych.

Na seminarium zostaną omówione zagadnienia dotyczące teorii i praktycznych umiejętności w zakresie resuscytacji noworodka oraz ich zgodności z aktualnymi wytycznymi ERC NLS 2021.

Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także pielęgniarki i położne mogą zostać wezwane do udzielenia pomocy medycznej wymagającej wiedzy oraz umiejętności ratujących życie noworodka. Są to sytuacje trudne i wymagające natychmiastowej reakcji. Niosący pomoc musi pod presją czasu oraz stresu podejmować decyzje na wagę ludzkiego życia.

Prowadząca seminarium w pierwszej kolejności omówi ocenę noworodka w skali Apgar i jego parametrów życiowych. Słuchacze poznają metody zapobiegania hipotermii i udrażniania górnych dróg oddechowych. Szczególny nacisk będzie położony na skuteczną wentylację oraz uciśnięcia klatki piersiowej zgodne z algorytmem ERC NLS (European Resuscitation Council Newborn Life Support). Jest to o tyle istotny element szkolenia, że prawidłowe rozprężanie płuc i wentylacja u noworodka są warunkiem powodzenia dalszej resuscytacji. Na koniec spotkania szeroko przedstawiona zostanie farmakologia w RKO wg ERC.

Dla zdrowia i życia noworodka kluczowe znaczenie ma szybki dostęp do wykwalifikowanej pomocy medycznej. Prezentowane szkolenie pozwoli zdobyć umiejętności prawidłowej oceny stanu dziecka, podejmowania trafnych decyzji i skutecznego działania. Warto mieć je w swoim CV.

Program

Program seminarium „Resuscytacja noworodka wg ERC NLS 2021” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewózkiego ds. medycyny ratunkowej.

 1.  Świeżorodek i noworodek wg definicji
 2. Fizjologia noworodka
 3. Skala Apgar i ocena świeżorodka
 4. Ocena parametrów życiowych
 5. Postepowanie ze świeżorodkiem po porodzie
 6. Zapobieganie hipotermii
 7. Udrażnianie dróg oddechowych
 8. Metody wentylacji w warukach ZRM
 9. Środki do wspomagania oddechu
 10. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 11. Defibrylacja
 12. Drogi podawania leków
 13. Leki w ZRM
 14. Płynoterapia

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 14:00.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 5h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Resuscytacja noworodka wg ERC NLS 2021” uczestnik zdobywa 5 punktów edukacyjnych. Po zakończeniu seminarium uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Resuscytacja noworodka wg ERC NLS 2021” prowadzi ratownik medyczny, pięlęgniarka systemu lub lekarz systemu z ponad 5 letnim stażem w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.