Chcesz dopasować szkolenie do Twojej firmy? Napisz, a my doradzimy!

REGULAMIN oraz POLITYKA ZWROTÓW SERWISU INTERNETOWEGO AQUAMED.PL

Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony httpS://aquamed.pl/ (dalej jako „Serwis”) jest własnością podmiotu GRUPA AQUAMED Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-417), ul. Towarowa 20B; NIP: 7393926978; REGON: 38316597400000; KRS: 0000783408, dalej zwanego „Usługodawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email: sklep@aquamed.pl

1.2. Warunki zamawiania usług w Serwisie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych powyżej 14 roku życia, mających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”). Złożenie zamówienia w Serwisie przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażonej w formie pisemnej. Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodę należy dostarczyć listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany w pkt 1.1.

1.4. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zarezerwowanie miejsca na szkoleniu  (zwanym dalej „Szkoleniem”) dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z możliwością wniesienia opłaty za ten kurs

1.5. Podane przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu ceny Szkoleń są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

1.6. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Serwisu informacje handlowe, w tym ceny oraz  opisy Szkoleń, nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.7. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi dodatkowe związane z procesem zawierania umów o uczestniczenie w Szkoleniu.

1.8. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania dostępnych terminów Szkoleń oraz składania zamówień, a także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę niezbędne są:

 1. a) urządzenie elektroniczne typu tablet, telefon lub komputer z dostępem do Internetu;
 2. b) zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari akceptująca pliki typu „cookies”;
 3. c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.9. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Serwisu.

1.10. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

1.11. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

1.12. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie jest on uprawniony do korzystania z Serwisu, w szczególności do składania zamówień w Serwisie.

Zamówienie Szkolenia

2.1. Złożenie zamówienia Szkolenia odbywa się za pomocą interaktywnego formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej Serwisu. Po wybraniu odpowiedniego terminu Szkolenia, Klientowi wyświetla się obliczona wartość Szkolenia oraz wysokość zaliczki. W celu zamówienia rezerwacji należy kliknąć przycisk „Opłać rezerwację” oraz podać następujące dane: a) imię i nazwisko Klienta; b) numer telefonu c) adres e-mail.

2.2. Zamówienie wybranych Pakietów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia (z opisem „Kupuję i płacę“). Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

2.3. Zawarcie umowy o realizację Szkolenia (dalej jako „Umowa”) następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, wysłanego automatycznie przez Usługodawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

Płatności

3.1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24 w jednej z form dostępnych za pośrednictwem tego serwisu. Operatorem płatności online jest PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, KRS 0000347935.

3.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

Prawo odstąpienia od Umowy

4.1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług w ramach Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po upływie tego terminu Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Usługodawca rozpocznie realizację usług w ramach Usługi, zgodnie z terminem początku Rezerwacji wybranej przez Klienta.

4.3. Usługodawca informuje, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 – dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), w szczególności umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.4. Klient będący konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 6.1 z wykorzystaniem formularza o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza, który jest udostępniony na stronie internetowej Serwisu i stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu lub w innej wybranej przez siebie formie. W takiej sytuacji, Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi będącemu konsumentem wiadomości potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres/telefon z którego otrzymał powołane oświadczenie. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Usługodawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu został wskazany w pkt 1.1.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Usługodawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

4.6. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.

Reklamacja produktu fizycznego

5.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

5.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Towarowa 20B; 10-417 Olsztyn;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aquamed.pl ;

5.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5.6.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5.7.Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

6.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Prawo odstąpienia od umowy

7.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aquamed.pl;

7.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn.

7.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje i odpowiedzialność

8.1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi w ramach Pakietu z zachowaniem należytej staranności oraz dostarczyć Treści Cyfrowe bez wad.

8.2. Usługodawca odpowiada względem Klienta za nienależyte wykonanie usług w ramach Usługi

8.3. Reklamacja usług świadczonych przez Usługodawcę może zostać złożona przez Użytkownika przy użyciu Danych Kontaktowych. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Klienta. Podane wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Klienta nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.

8.4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient otrzyma opinię o niezasadności reklamacji.

8.5. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami, wobec których odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty uboczne realizacji Pakietu przez Klienta, wynikające z okoliczności dotyczących Klienta, które nie były znane Usługodawcy i których nie mógł on przewidzieć na podstawie wyników badań przedstawionych przez Klienta.

8.7. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy i jest ograniczona do ceny netto Usługi.

8.8. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego umowy Klientowi niebędącemu konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

8.9. Postanowienie ust. 7.8 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Usługodawca.

9.2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

9.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymaga podania określonych danych osobowych Klienta.

9.4. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych, o których mowa w pkt 10.2 i 10.3, ma na celu wyłącznie prawidłową realizację zamówień, a także prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

9.5. Za wyraźną zgodą Klienta usługodawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania  zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

10.1. W celu złożenia zamówienia w Serwisie, a także korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

10.3. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Klientem niebędącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

10.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

10.5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. .

10.6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2019 r.