Kursy dla kadr medycznych

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe!

Kursy dla medyków

Nasze kursy nie są przeznaczone tylko dla ratowników medycznych. Aktywnie angażujemy się także w kształcenie i udoskonalanie wiedzy wśród lekarzy czy pielęgniarek. Oprócz kursów wymaganych przepisami o doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych, które realizujemy na bazie odrębnych przepisów, realizujemy także szkolenia „niepunktowane”. DO udziału w nich zachęcamy głównie lekarzy i pielęgniarki, a więc medyków, od których wymagane jest postępowanie według zaawansowanych procedur medycznych niedostępnych dla osób niemedycznych.

Chcesz zgłębić jakieś zagadnienie, ale nie znalazł_ś takiego szkolenia w naszej ofercie? Daj nam znać, chętnie przeanalizujemy temat i wprowadzimy je do oferty!

Szkolenia dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego

Kurs Doskonalący Ratowników Medycznych realizowany w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Kurs trwa 6 dni, najczęściej realizowany jest w dwóch zjazdach po 3 dni na terenie wielu miast oraz na zamówienie.Każdy kurs jest zgłoszony i zatwierdzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Po kursie wydawane jest zaświadczenie oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego, a także przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych.

Seminaria realizowane w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych stanowią uzupełnienie punktów do wymaganej przepisami puli 200 punktów w 5-letnim okresie rozliczeniowym. Seminaria prowadzimy w formie on-line poprzez platformę Clickmeeting, gdzie odbywają się wykłady na żywo z naszymi wykładowcami. Za seminaria przyznawane są punkty 1 pkt za 1 godzinę dydaktyczną trwania seminarium.

Kursy na poziomie ALS dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych

Kurs ALS to dwudniowe szkolenie realizowane poza doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych. Uczestnikami kursu są najczęściej lekarze i pielęgniarki oraz położne. Na kursie realizujemy obszerny program 16 godzin dydaktycznych, podczas którego nauczysz się wszystkiego o procedurach dla resusycytacji czy NZK w schemacie ALS, ostrych zespołach wieńcowych, ostrym udarze, brady- i tachyarytmiach, a także wczesnej opiece resuscytacyjnej. 

Warsztat praktyczny wykraczający poza samo EKG. Na zajęciach poruszymy zagadnienia od podstaw budowy serca, poprzez defibrylację ręczną i automatyczną, kardiowersję, stymulację zewnętrzną i rytmy w stanach zagrożenia życia. Bogata część teoretyczna oraz praktyczna z wykorzystaniem zaawansowanych fantomów szkoleniowych. Na kursie przewidziana jest aktywna dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Warsztat praktyczny trwający 8 godzin dydaktycznych. Stanowi praktyczne uzupełnienie seminarium dla ratowników medycznych o tej samej nazwie, przy czym tu mocno stawiamy na analizę przypadków, dyskusję i wymianę doświadczeń. Zajęcia prowadzone są przez praktykującego ratownika medycznego posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie w SOR oraz ZRM. Program nie jest tak szeroki jak program warsztatu o elektroterapii – skupiamy się tylko na praktycznej stronie EKG.

Warsztat praktyczny, podczas któego omówione będą najnowsze metody badań nad odmą, podstawy budowy klatki piersiowej jak również nowoczesne metody zakładania opatrunków improwizowanych. Nie zabraknie także podstaw teoretycznych oraz technik wykonania dotyczących konikopunkcji i wkłucia doszpikowego. Dowiesz się także, jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegów oraz możliwe powikłania, a całość przepleciemy aktywną dyskusją oraz wymianą doświadczeń.