Kurs KDRM
120 punktów

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs KDRM 120 pkt

Kurs KDRM 120 pkt – kurs doskonalący dla ratowników medycznych 2024

Liczba godzin dydaktycznych: 48

Liczba punktów edukacyjnych: 120

Cena szkolenia: 850 – 1200 PLN (im wcześniej tym taniej, szczegóły na dole strony)

Grupa docelowa

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Organizacja kursu doskonalącego dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych trwa 48 godzin dydaktycznych, realizowanych w ciągu 6 dni, w tym 15 godzin stanowi część teoretyczną, a 30 godzin część praktyczną. Egzamin pozwalający zaliczyć kurs trwa 3 godziny.

Miejsce kursu

W celu realizacji kursów KDRM zapraszamy do przestronnych sal wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt multimedialny oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne w Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED.

Podstawa prawna kursu dla ratowników medycznych

Szkolenie KDRM organizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz.1410).

Cel kursu

Kurs ma za zadanie pogłębić i uaktualnić wiedzę oraz zwiększyć umiejętności słuchaczy z zakresu medycyny ratunkowej, w obszarze niezbędnym do wykonywania zadań ratownika medycznego. Podczas kursu KDRM uczestnicy poznają interesujące rozwiązania, a także metody i narzędzia podnoszące jakość edukacji zawodowej. U nas połączysz aktualną wiedzę z jej praktycznym zastosowaniem.

Co zyskasz?

Dzięki ukończeniu kursu doskonalącego dla ratowników medycznych usprawnisz swoją pracę poprzez rozszerzenie, zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych podczas wykonywania czynności medycznych, a także zdobędziesz i utrwalisz wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu:

 • postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • zasad korzystania ze środków łączności i sprzętu do nawigacji satelitarnej,
 • organizacji systemu ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach,
 • podstaw prawnych i zasad kooperacji z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami porządku publicznego.

Egzamin końcowy kursu dla ratowników medycznych

Kurs KDRM Warszawa kończy się egzaminem złożonym z dwóch części, który obejmuje pytania testowe z wiedzy teoretycznej oraz weryfikację umiejętności praktycznych. W zależności od wyniku egzaminu, uczestnik otrzymuje wpis do karty doskonalenia zawodowego lub zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych.

W ramach kursu KDRM otrzymasz:

 • pełne materiały dydaktyczne,
 • profesjonalne i komfortowe warunki pracy,
 • najnowszy sprzęt,
 • kameralne grupy,
 • dostęp do specjalistów z wielu branż,
 • wsparcie w trakcie trwania całego kursu.

Metody szkolenia

Zajęcia w ramach kursu KDRM odbywają się w formie wykładów, prezentacji, case study oraz dyskusji i pytań do prowadzącego. Moduł praktyczny składa się z ćwiczeń oraz symulacji z wykorzystaniem sprzętu szkoleniowego najnowszej generacji. Stawiamy na elastyczność i maksymalne dopasowanie do potrzeb danej grupy. Możesz być pewny, że każde Twoje pytanie znajdzie odpowiedź.

Kadra trenerska

Szkoleniowcy realizujący kurs doskonalący dla ratowników medycznych to osoby o właściwym przygotowaniu od strony organizacyjnej, merytorycznej i pedagogicznej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dzięki starannie wyselekcjonowanej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować specjalistyczne szkolenia dedykowane ratownikom medycznym na najwyższym poziomie.

Lokalizacja kursu KDRM na 120 pkt

Centrum Szkoleń Medycznych Aquamed posiada akredytację do realizowania kursów KDRM w następujących województwach:

 • podlaskie – nr 172/2021
 • lubelskie – nr 173/2021
 • warmińsko-mazurskie – 179/2022
 • łódzkie – 180/2022
 • mazowieckie – 186/2022

Dlaczego warto wziąć udział w naszym kursie KDRM?

Szkolenie KDRM w Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED to szansa na sprawdzenie swojej dotychczasowej wiedzy oraz pogłębienie jej o najnowsze standardy czy metody pracy w ratownictwie medycznym. Zdobyta wiedza i umiejętności sprawią, że będziesz szybciej, pewniej i skuteczniej wykonywał swoje obowiązki oraz mierzył się z wyzwaniami.

Istnieje taka wiedza i umiejętności, których wartość znamy jak mało kto!

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych na 120 pkt – program

 1. System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych państwach. Jednostki współpracujące z systemem, oraz inne
  jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego. Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania.
 2. Ogólne informacje o prawach pacjenta. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego oraz postępowania wobec osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie życia.
 3. Łączność – podstawowe pojęcia, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć telefonii komórkowej, teletransmisja, tworzenie dokumentacji medycznej w SWD PRM. Współpraca pomiędzy ZRM, a DM.
 4. Stany zagrożenia życia:
  – OZW
  – Udar mózgu
  – Obrzęk płuc
  – Arytmie (tachy i brady).
 5. Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 6. Medyczne czynności ratunkowe, w szczególności:
  1. ocena stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu ustalenia postępowania i podjęcie decyzji o dalszych medycznych czynnościach ratunkowych
  2. układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
  3. prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych
   według obowiązujących standardów, znamiona śmierci,
  4. bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem
   metod nadgłośniowych,
  5. intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających, z użyciem środków zwiotczających (pod nadzorem lekarza systemu) oraz prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej,
  6. podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, respiratora, odsysanie dróg oddechowych,
  7. wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej, wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie czynności układu krwionośnego,
  8. wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonywanie dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
  9. odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
  10. cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka,
  11. pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych, oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego sprzętu, badanie gazometryczne krwi włośniczkowej,
  12. opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym z uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (szycie ran, zakładanie drenów),
  13. odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych, segregacja medyczna w przypadku zdarzeń mnogich / masowych, procedury
   postępowania i zasady współpracy.
  14. podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, zasady stosowania przymusu bezpośredniego
  15. przygotowywanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
 7. Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych, a w szczególności:
  – stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych, wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,
  – zespół stresu pourazowego i jego objawy,
  – sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność funkcjonowania jednostki i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym i udzielanie wsparcia psychicznego,
  – zespołowe rozwiązywania problemów
  – umiejętność zachowania elastyczności w zmieniających się warunkach,
  – style i techniki radzenia sobie ze stresem.

Plan kursu

 

Kurs KDRM odbywa się w dwóch blokach 3-dniowych. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w poszczególnych lokalizacjach. Zajęcia trwają 8 godzin dydaktycznych dziennie, natomiast ostatniego dnia kursu KDRM odbywa się egzamin zaliczający, składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany dla wszystkich uczestników kursu doskonalącego jednocześnie. Egzamin teoretyczny składa się z co najmniej 30 pytań testowych, każde z pięcioma odpowiedziami, w tym jedną prawidłową. Do zaliczenia testu wymagane jest 75 % prawidłowych
odpowiedzi udzielonych przez uczestnika kursu doskonalącego.

Egzamin praktyczny odbywa się w sali ćwiczeniowej  i przeprowadzany jest dla każdego uczestnika kursu doskonalącego indywidualnie. Egzamin praktyczny na kursie KDRM polega na wykonaniu 3 zadań (czynności) symulowanych z zakresu umiejętności praktycznych objętych programem kursu doskonalącego. Do zaliczenia egzaminu praktycznego wymagane jest prawidłowe wykonanie 3 zadań (czynności) symulowanych spośród 3 wylosowanych zadań przez zdającego.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego stanowi zaliczenie egzaminu zaliczającego kurs doskonalący i uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego i uzyskania wpisu w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego 120 punktów edukacyjnych.
 
W przypadku, gdy uczestnik kursu doskonalącego nie zda egzaminu zaliczającego kurs doskonalący lub nie zda jednej z jego części tj. egzaminu teoretycznego lub egzaminu praktycznego lub z ważnych przyczyn losowych, nie przystąpi do egzaminu zaliczającego kurs doskonalący lub nie przystąpi do jednej z jego części, może przystąpić do egzaminu zaliczającego kurs doskonalący lub jedną z jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż dwa razy. W przypadku dwukrotnego nie zaliczenia egzaminu poprawkowego uczestnik kursu doskonalącego zobowiązany jest ponownie odbyć wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu doskonalącego.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu kursu KDRM prowadzą lekarze medycyny ratunkowej, ratownicy medyczni z minimum kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne szkolenia, warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy jest zatwierdzona przez lokalne Urzędy Wojewódzkie i posiada akredytację na prowadzenie zajęć w ramach kursu KDRM.